Dokumenti DCK Požega

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave ŽDCK Požega 

Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu čl.76 Zakona o javnoj nabavi Miroslav Zelenika

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave ŽDCK Požega

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 GDCK Požega

Poziv na dostavu ponuda 23.7.2021

Financijsko izvješće 2016

Izvješće o radu GDCK Požega za 2016.god.

Program rada GDCK Požega za 2016

Statut GDCK Požega 2 dio

Financijski plan za 2016

Statut GDCK Požega 1 dio